AINEISTOPANKIN TIETOSUOJASELOSTE 

25.5.2018 
 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 
Grano Oy (y-tunnus 2197935-0) 
Kuortaneenkatu 1  
00520 Helsinki 
tietosuoja@grano.fi 
 
2. Rekisterin nimi 
Grano Oy:n aineistopankin käyttäjärekisteri 
 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa käyttäjälle aineistopankin ja/tai projektinhallinnan käyttö henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. Palvelua ei ole mahdollista käyttää ilman käyttäjätunnusta. Henkilötietojen käsittely perustuu [Asiakkaan nimi] oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. 
 
4. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteri sisältää seuraavia käyttäjän syöttämiä tai käyttäjän puolesta syötettyjä henkilötietoja. Käyttäjän puolesta käyttäjätietoja voivat syöttää palvelun nimetyt pääkäyttäjät. 

Rekisterillä ei ole ulkopuolisia säännönmukaisia tietolähteitä. 
 
5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille rikosten tutkintaan varten. 
 
6. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika 
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat. 
 
7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. 
 
8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.